Thông báo Kết quả đăng ký tham dự buổi bán đấu giá quyền mua cổ phần của Tổng Công Ty Bến Thành- TNHH MTV Tại CTCP Công Nghiệp Và Thương Mại Lidovit

icon

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ THAM DỰ

BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY BẾN THÀNH – TNHH MTV

TẠI CTCP CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI LIDOVIT

      

Căn cứ theo kết quả đăng ký buổi bán đấu giá quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV tại CTCP Công nghiệp và Thương mại Lidovit, Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh trân trọng thông báo kết quả đăng ký tham gia buổi bán đấu giá quyền mua cổ phần của các nhà đầu tư như sau:

  • Tổng số nhà đầu tư đăng ký: 0 nhà đầu tư

 Trong đó:

  • Số lượng nhà đầu tư tổ chức: 0 nhà đầu tư
  • Số lượng nhà đầu tư cá nhân: 0 nhà đầu tư
  • Số lượng quyền mua cổ phần đặt mua: 0 quyền mua, đạt 0% số lượng quyền mua cổ phần chào bán (688.598 quyền mua cổ phần)
  • Trân trọng thông báo./.

Nội dung liên quan