BVSC - Thông báo Loại mã cổ phiếu DP3 ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ”áp dụng từ ngày 25/08/2017

icon
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt xin công bố loại mã cổ phiếu DP3 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ”áp dụng từ ngày 25/08/2017 theo thông báo số 1099/TB-SGDHN của sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
 
Chi tiết danh sách Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ quý khách hàng vui long xem file đính kèm.
 
Trân Trọng !